psychotesty testy w przygotowaniu lista wszystkich testów
baza wiedzy spotkania z ekspertami czat z ekspertem
strefa dla kobiety testy dla nastolatków testy dla rodziców

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

w ramach Serwisu internetowego świadczącego usługi elektroniczne związane z oferowaniem testów i raportów z badania testami o tematyce psychologicznej “Testree.pl” (zwanego dalej “Serwisem Testree.pl”)

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu internetowego Testree.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.testree.pl.

2. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz innych osób korzystających z jego usług, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu Testree.pl.

3. Usługi świadczone w Serwisie Testree.pl są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

 

II. Informacje podstawowe

1. Usługodawcą jest  Testineo Sp. z o.o. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000356330, NIP 7010235062, REGON 142350610. Wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 zl (wpłacony w całości).

2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

3. Przedmiotem działalności Serwisu Testree.pl jest świadczenie usług w zakresie sprzedaży raportów z testów psychologicznych.

4. Usługi świadczone są przez Usługodawcę odpłatnie, chyba że polityka promocyjna serwisu stanowi inaczej.

5. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.

6. Usługodawca informuje, że Serwis Testree.pl zawiera Testy oraz opracowania na ich temat chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo i inne oryginalne materiały, oraz że przyjęty układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.

7. Przez Test rozumie się w niniejszym regulaminie narzędzie diagnostyczne, udostępnione w ramach Serwisu „Testree.pl” które dzięki sparametryzowanym zmiennym pozwala na uzyskanie informacji na temat zachowań i postaw badanej osoby. Informacje te przekazywane są w formie raportu przygotowywanego indywidualnie dla każdego użytkownika serwisu i udostępniane są w ramach serwisu testree.pl po uregulowaniu należności zgodnej z cennikiem.

8. Raport z badania testem w rozumieniu Usługodawcy to tabelaryczna lub graficzna prezentacja wyników badania testem wraz z ich opisem, zawierającym interpretację.

9. Wszystkie prace zamieszczone na łamach Serwisu objęte są prawem autorskim. Wszelkie próby ich kopiowania i wykorzystywania w celach własnych lub osób trzecich bez wiedzy autora będa traktowane jako przestępstwo i podlegają karze w postaci grzywny lub pozbawienia wolności. Autorzy tekstów i zdjęć zastrzegają sobie do nich prawo i w przypadku jego naruszenia może zostać to zgłoszone do sądu włąściwego dla Usługodawcy.

10. Z Serwisu mogą korzystać wszelkie osoby fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tj. nieubezwłasnowolnione osoby powyżej 13 roku życia), osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Dla uzyskania statusu Użytkownika niezbędne jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

11. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za postępowanie niezgodne z prawem lub szkodę spowodowaną jego działaniem w Serwisie Testree.pl, w szczególności za ujawnienie tajemnicy informacji poufnej, zamieszczanie nieautentycznych danych, naruszanie dóbr osobistych, praw autorskich i praw pokrewnych.

12. W przypadku, gdy Usługodawca otrzyma urzędowe zawiadomienie o niezgodnym z prawem wykorzystaniu przez Użytkownika Serwisu Testree.pl, podejmie kroki prawne mające na celu zablokowanie dostępu użytkownika do Serwisu oraz uzyskanie odszkodowania za ewentualne poniesione wskutek takiego działania straty, jeśli takie będą miały miejsce.

III. Świadczenie usług

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika

2. Użytkownik ma możliwość rozwiązania Testów psychologicznych. Rozwiązanie Testów jest dobrowolne, a po dokonaniu zapłaty w sposób zgodny z regulaminem i w wysokości zgodnej z cennikiem oraz po podaniu ważnego adresu e-mail, ma prawo otrzymać wynik testu wraz z jego merytoryczną interpretacją.

3. Raport z testu będzie udostępniany w postaci pliku pdf lub bezpośrednio na stronie internetowej,  co jest uzależnione bezpośrednio od indywidualnych ustawień przeglądarki Użytkownika. Raport będzie dostępny natychmiast  po jego rozwiązaniu i dokonaniu płatności, co jest warunkiem uzyskania kodu niezbędnego do zakończenia procesu przesyłania raportu.

4. Użytkownik może dokonywać płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych wskazanym w serwisie.

5. W celu optymalnego korzystania z Serwisu Testree.pl użytkownik powinien spełnić następujące wymagania techniczne:

a. Przeglądarka Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3+, Google Chrome 4+, Safari 4+.

b. Wymagany JavaScript i Flash.

c. Uruchomione przyjmowanie cookies

6. Cennik raportów do Testów testree.pl stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i jest publikowany na stronie www.testree.pl/cennik.

7. Usługodawca oświadcza, że w odniesieniu do testów nie stosuje się ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 z późn. zmian). Testy nie są wpisane na listę, nad którą nadzór sprawuje Krajowa Rada Psychologów, w związku z czym badanie udostępnionymi Testami nie musi być przeprowadzane przez psychologa w rozumieniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

8. Użytkownik wypełniający test zobligowany jest w szczególnym stopniu do:

a. samodzielnego wypełniania Testu, czyli nie korzystania w tym celu z pomocy osób trzecich.

b. udzielania odpowiedzi zgodnie ze swoimi opiniami, wiedzą oraz umiejętnościami.

9. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników Wyników badania Testem wykonanych za pośrednictwem Serwisu „Testree.pl”, a w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie wszelkich decyzji, w tym w szczególności decyzji finansowych.

10. Uzytkownik ponosi odpowiedzialnośc za fakt wykorzystania przez innych uzytkowników jego wyników w  wypadku ich udostępnienia osobom trzecim.

11. Usługodawca wyraźnie zastrzega, że użytkowanie Serwisu Testree.pl i dostępnych w nim Testów odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Testy oraz Raporty dostarczane za pośrednictwem Serwisu Testrre.pl nie są objęte gwarancją obejmującą ich wartość, zupełność, kompletność, przydatność i użyteczność.

12. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, za wyjątkiem:

a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Testree.pl.

b. zaprzestania świadczenia usług w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika.


IV. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

2. Reklamacje prawidłowo złożone zawierające co najmniej oznaczenie Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację, rozpatruje Usługodawca. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: pomoc@testree.pl wpisując w temacie wiadomości: „reklamacja”.

4. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 7 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

V. Polityka prywatności

1. Usługodawca Serwisu przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności i anonimowości Użytkowników korzystających z usług Serwisu, oraz zapewnienia bezpieczeństwa powierzanych mu danych.

2. Usługodawca nie użyje danych w żadnym innym celu, ani nie wyjawi ich stronie trzeciej chyba, że zostanie na to wyrażona zgoda przez Użytkownika w czasie rejestracji lub w każdym innym terminie, albo do ujawnienia danych Użytkownika Usługodawca zostanie zobowiązany przez prawo lub na przewidziane prawem żądanie uprawnionych organów.

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawca zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z prowadzeniem działalności Serwisu.

4. W publicznych formach kontaktu z innymi Użytkownikami Serwisu (czat itp.) Użytkownik ujawnia swoje dane osobowe na własną odpowiedzialność i ryzyko.

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2010 roku.

2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie Testree.pl.

3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkownika drogą elektroniczną.

4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.

5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.

6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

EMAIL Udostępnij na Blipie Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze podziel się
dotpay